Generální ředitel Českého rozhlasu na webu irozhlas.cz odpověděl na otevřený dopis Free Czech Media a deníku FORUM 24. Na odpověď jsme se rozhodli reagovat a reakci včetně dopisu generálního ředitele přinášíme níže.

Odpověď pana generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala na náš otevřený dopis ukazuje rozdíl v pojetí veřejné služby a také v pohledu na svobodu novinářské práce.

Když pana ředitele upozorníme na ústavní záruky svobody slova, on nám odpovídá poukazem na článek z Listiny základních práv a svobod, který připouští omezení této svobody. Přesně tento rys v mentalitě generálního ředitele rozhlasu přitom popisujeme. On chce trvat na omezování šíření informací, my naopak na právu úplného informování veřejnosti.

Příslušný článek o omezení svobody slova zákonem se týká situací, které jsou nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Rádi bychom se proto pana ředitele zeptali, který z těchto bodů ohrozil Janek Kroupa svým článkem o neoprávněném obdělávání půdy panem Babišem a pobíráním evropských dotací na tuto půdu. Je to ohrožení bezpečnosti státu a nebo mravnosti? O tom, že by reportáž o bezprávném užívání půdy ohrožovala nějaká práva a svobody nemůže být přeci vůbec řeč. Nebo je snad tím dotčeno právo pana Babiše užívat půdu bez právního nároku či v krajně problematickém právním režimu?

Je s podivem, že pro pana ředitele je stav, kdy někdo hospodaří bez právního rámce na nějaké půdě, pouhým systémovým problémem, který se týká celé řady subjektů a proto se v tomto tématu nemá vyzdvihovat role Babišových firem. Nastupující premiér Andrej Babiš je nyní nejvyšším představitelem státní exekutivy a je to tudíž právě on, kdo by měl nastolit systém a pořádek v oblasti, kde přitom jeho vlastní jeho firma jedná ve zřejmém rozporu s logickým právním systémem.

Panu řediteli zjevně připadá normální, že největší účastník rozšířeného mimoprávního hospodaření a největší příjemce dotací na mimoprávně obhospodařovanou půdu bude určovat ráz státní politiky v této oblasti.

Požadavek na objektivitu v zákoně o Českém rozhlase lze vyložit mnoha způsoby, a proto je třeba dbát na uplatnění nadřazené zákonné normy z Listiny základních práv a svobod. Skutečná objektivita a vyváženost žurnalistiky nezakrývá rozdíly mezi držiteli moci a těmi ostatními, ale naopak je zohledňuje. Objektivní žurnalistika ví, že 1700 neoprávněně obděláváných hektarů v rukou veřejného funkcionáře a dokonce předsedy vlády má zásadní relevanci oproti pár hektarům v rukou drobných zemědělců, kteří mají stejný problém jako Agrofert.

Kontrola moci je jedním ze základních poslání médií, a to zejména médií veřejné služby. Ve chvíli, kdy se za požadavek objektivity začne schovávat znemožňování informovat o problematickém chování politiků, nejedná se o vyváženost, ale o cenzuru.

Neupíráme panu řediteli právo kritizovat kteréhokoli zaměstnance Českého rozhlasu. Považujeme ale za nutné poukázat na situaci, kdy fakticky veřejně podrazí novináře, který informuje o kontroverzních skutečnostech v podnikání nastupujícího předsedy vlády.

Pakliže bude představitel veřejnoprávního média bránit politickou moc před veřejností, musíme konstatovat, že přispívá k destrukci svobodné společnosti.

Johana Hovorková, předsedkyně Free Czech Media

Pavel Šafr, šéfredaktor deníku FORUM 24

ODPOVĚĎ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Z 6. PROSINCE PŘINÁŠÍME BEZ REDAKČNÍCH ÚPRAV:

Reakce generálního ředitele Českého rozhlasu na dopis deníku Forum 24 a spolku Free Czech Media

Vážený pane Šafre, vážená paní Hovorková,

podle Vašeho názoru jsem se jako generální ředitel Českého rozhlasu dopustil chyby, když jsem si dovolil veřejně a kriticky hovořit o svých podřízených.

V Českém rozhlase nicméně dosud měříme všem stejným metrem – zaměstnancům i těm, o kterých vysíláme. Jako ředitel veřejnoprávního média, za jehož chod zodpovídám, si tak vyhrazuji právo hovořit nahlas a veřejně kriticky o tom, zda naše účetní něco špatně sečetla, jestli technici špatně zapojili mikrofon nebo jestli mám pochybnosti o správnosti postupu některého z mnoha novinářů pracujících v ČRo.

Jsem rád, že v drtivé většině případů mohu zaměstnance Českého rozhlasu chválit. Stejně otevřeně ale hovořím v případech, kdy nejsem přesvědčený o tom, že byla odvedena práce na 100 procent. Tím spíše, že zaměstnanci Českého rozhlasu, tedy i redaktor Janek Kroupa, jsou placeni z veřejných peněz a musí se řídit všemi příslušnými pravidly tak, jako to dělá celý Český rozhlas. Podotýkám, že jsem se naopak nikdy neváhal postavit za každého zaměstnance, který dodržoval Zákon o ČRo, Kodex ČRo a další související normy, včetně vysokých standardů veřejnoprávní žurnalistiky.

Při veřejném zasedání Rady ČRo jsem nikterak nerozporoval informování o systémovém problému. Vyjádřil jsem jen pochybnosti nad způsobem zpracování tohoto tématu. Ostatně Český rozhlas o něm ve svém vysílání i nadále referoval. Ke kauze týkající se Agrofertu proto chci mít důkladnou odbornou a nezávislou analýzu kvantitativní a kvalitativní, budu žádat o stanovisko i Etickou komisi ČRo. Je to postup zcela legitimní a stejně bych jednal, pokud by se článek týkal kohokoli – politika či nepolitika. Právo na rovný a nestranný přístup má totiž v naší demokratické zemi opravdu každý.

Český rozhlas má zákonem o ČRo, ale i zákonem o provozování rozhlasového a televizního vysílání vedle práva vysílat svobodně a nezávisle také povinnost vysílat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. K nim patří vyjádření všech subjektů, které jsou na dané kauze zainteresované nebo se k ní mohou kvalifikovaně vyjádřit.

Jako autoři otevřeného dopisu se zaštiťujete citací z Listiny základních práv a svobod týkající se svobody projevu. Neuvedli jste však, že má také důležitý čl. 4. Ten stanoví zákonné meze svobody projevu a práva na informace, která ani v demokratické společnosti nemůže být bezbřehá.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

Takovými zákony, která jsou opatřeními v demokratické společnosti nezbytnými pro ochranu práv a svobod druhých, jsou z hlediska ČRo a probírané kauzy zejména: zákon o Českém rozhlase s hlavním úkolem veřejné služby poskytovat objektivní, ověřené a ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů, nebo zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání, a to § 31, podle kterého provozovatel vysílání má právo vysílat programy svobodně a nezávisle, ovšem tak, že musí poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vyjádření názorů a musí dbát zásad objektivity a vyváženosti. Tyto principy dále rozvádí i Kodex Českého rozhlasu.

Nezbývá mi než zopakovat, že naše demokratická země má své zákony a svůj zákon má i Český rozhlas. Ten má také své kontrolní orgány v čele s Radou ČRo, která má rovněž právo hodnotit jeho práci a plnění veřejné služby. Stejně tak Český rozhlas a jeho vysílání hodnotí i miliony posluchačů. Jsme médiem nezávislým, sebevědomým a zcela nestranným. Nenechám se zastrašovat či vydírat Vámi pane Šafre, ani serverem Forum24.cz, ani kýmkoli jiným, jehož pojetí demokracie končí tam, kam sahá jeho vlastní názor.

René Zavoral

Pavel Safr Twitter Banner

Revue Forum Banner
Johana Hovorková
Johana Hovorková
Hlavní editorka deníku FORUM 24
Další články autora
Pavel Šafr
Pavel Šafr
Šéfredaktor deníku FORUM 24
Další články autora