V pořádí sedmé volby do Poslanecké sněmovny České republiky se uskuteční 20. a 21. října 2017. Strany jsou voleny na období 4 let za předpokladu, že se nebudou konat předčasné volby. Sněmovna se skládá z 200 poslanců.

Jak volit

Volit může každý občan ČR, který dosáhl plnoletosti (18 let) alespoň druhý den voleb a u něhož nenastala žádná zákonem uvedená překážka ve výkonu práva. Volit tedy nesmí ten, kdo byl zbaven způsobilosti k právním úkonům.

Nepozději tři dny před konáním voleb dostanou občané do schránek hlasovací lístky s instrukcemi. V případě, že tyto instrukce dodrží, jejich hlas by měl být vyhodnocen jako platný. Každý volič volí ve svém volebním okrsku, jež odpovídá jeho trvalému bydlišti. Pro volby jsou stanoveny volební místnosti, kde je k dispozici náhradní hlasovací lístek. Nemůže-li se volič zúčastnit voleb ve svém okrsku, může si vyžádat voličský průkaz a volit na něj jinde v ČR či v zahraničí.

Jak kandidovat

Kandidovat do Poslanecké sněmovny může každý občan s volebním právem, který dosáhl věku 21 let. Kanddiát musí být uveden na listině politické strany, která ve volbách kandiduje. Strany musí podat kandidátní listiny nejpozději 66. den před volebním dnem příslušnému krajskému úřadu. Příspěvek na volební náklady, který musí složit každá kandidující strana, je 15 tisíc korun v každém kraji a 210 tisíc v případě kandidatury na území celé republiky.

Strany však mají podle zákona o volbách také nárok na příspěvky ze státního rozpočtu, a to příspěvek na úhradu volebních nákladů a příspěvek na činnost. Příspěvek na úhradu volebních nákladů činí 100 korun za každý platný hlas (minimum je 1,5 % hlasů). Příspěvek 6 milionů korun na činnost dostanou ty strany, které  získaly v posledních volbách do sněmovny aspoň 3 % hlasů. Za každých dalších 0,1 % se výše příspěvku zvyšuje o 200 tisíc korun až do 10 milionů za 5 či více procent hlasů. Příspěvek na mandát poslance pak činí 855 tisíc korun ročně a ten náleží jen straně, na jejíž kandidátní listině byl poslanec zvolen.

Zvolení poslanci nejsou odvolatelní voliči ani žádnou politickou stranou.

Zákon o volbách také reguluje průběh kampaní a upravuje jejich financování. Regulace má přispívat k vytvoření rovných podmínek pro všechny kandidáty. Zákon tak stanovuje přesný okamžik zahájení kampaně i částku na výdaje, která nesmí přesáhnout 90 milionů korun.

Rozdělení mandátů stranám

Do sněmovny se volí poměrným volebním systémem. Rozdělování mandátů se v České republice od roku 2002 řeší tzv. d’Hondtovou metodou, která může na první pohled znít složitě, ale vlastně je docela jednoduchá.

Mandáty budou rozděleny těm stranám, které získají alespoň 5 % hlasů. V případě koalice dvou stran musí tato koalice získat 10 %, v případě koalice tří stran 20 % atd.

Podstata d’Hondtovy metody je v tom, že počet hlasů pro každou stranu se dělí postupně čísly 1, 2, 3 ad., přičemž počet podílů je limitován počtem kandidátů strany.

Příklad:

Počet hlasů pro stranu A: 28.000
Počet hlasů pro stranu B: 75.000
Počet hlasů pro stranu C: 15.000

Budeme-li předpokládat, že každá strana nominuje 3 kandidáty, budou podíly následující:

Podíly strany A: 36.000, 18.000, 9.000
Podíly strany B: 75.000, 37.500, 25.000
Podíly stany C: 15.000, 7.500,  5.000

Tyto podíly se pak řadí sestupně a vznikne tak řada tolika podílů, kolik se v daném obvodu rozděluje mandátů. Mandáty se pak přidělí stranám tak, jak jsou řazeny hodnoty jejich podílů:

75.000 (strana B)
37.500 (strana B)
36.000 (strana A)

ČR je rozdělena na 14 volebních krajů a tyto se pak člení na volební okrsky. V každém volebním okrsku jsou zorganizovány volební místnosti, v nichž probíhá konkrétní volba.

Preferenční hlasy

V základním pojetí se mandáty přidělují podle pořadí na tzv. kandidátní listině.

Toto pořadí lze narušit kroužkováním kandidátů. Je-li kandidát voliči zakroužkován aspoň na pěti procentech odevzdaných lístků, tento kandidát přeskočí všechny ty, kteří preferováni nebyli. Volič může zakroužkovat až čtyři kandidáty; zakroužkuje-li jich víc, zakroužkovaní kandidáti nejsou platní. V případě chybování při kroužkování ale zůstává platný hlas straně.

V případě rovnosti hlasů kandidátů rozhoduje pořadí na kandidátce.