Zveřejňujeme pro zajímavost a edukaci etický kodex reprezentanta politického hnutí ANO. Máme za to, že je to dokument této doby. 

Preambule: Reprezentant politického hnutí ANO 2011 (dále jen Hnutí) zastávající (kandidující na) volený mandát na jakékoliv úrovni (dále jen Reprezentant) respektuje principy tohoto Morálního Kodexu (dále jen Kodex) a při výkonu svého mandátu se řídí jeho ustanoveními. Reprezentant chápe výkon svého mandátu jako veřejnou službu, za niž nese plnou odpovědnost a zavazuje se, kromě práv a povinností zakotvených v Ústavě České republiky, Listině základních práv a svobod a dalších platných zákonech, dodržovat následující články. Příslušná ustanovení Kodexu jsou závazná i pro Reprezentanta Hnutí na všech úrovních struktury Hnutí.

Články

I. Reprezentant při svém jednání respektuje veřejný zájem a zdrží se jakéhokoliv jednání, které by vedlo k upřednostnění osobního prospěchu jeho nebo osob jemu blízkých.

II. Reprezentant je při výkonu své funkce nestranný a rozhoduje se objektivně, kvalifikovaně a se znalostí věci.

III. Reprezentant hájí a prosazuje programové teze Hnutí. Reprezentant prohlašuje, že bude předvolební politické postoje tohoto Hnutí hájit i po svém zvolení a nezpronevěří se tomuto slibu pravidelnou podporou jiného politického uskupení zastávajícího konkurenční politický program.

IV. Zvolený Reprezentant nefiguruje v žádném střetu zájmů. V případě, že by u něj střet zájmů nastal, vyřeší jej co nejrychleji, bez ohledu na osobní zájmy zvoleného Reprezentanta.

V. Reprezentant respektuje představitele jiných politických uskupení, jejichž názory a projevy sice nesdílí, ale vnímá je jako jedny z jejich základních práv a svobod. Reprezentant nepovede neetickou předvolební ani jakoukoli jinou kampaň.

VI. Reprezentant jde v boji proti korupci a klientelismu příkladem tak, že veřejně odmítá výhody a privilegia, jež mu jsou případně v souvislosti s jeho postavením a vlivem nabízeny. Reprezentant nezneužívá informace získané při výkonu funkce pro svůj soukromý zájem ani pro zájem třetích osob, s nimiž je ve spojení. Veškeré náznaky korupčního a klientelistického jednání, se kterými se Reprezentant setká, neprodleně oznámí příslušným orgánům.

VII. Reprezentant pravdivě a přesně informuje veřejnost o svém vzdělání, schopnostech a zkušenostech, které jsou relevantní pro výkon jeho voleného mandátu, stejně tak jako o svých majetkových poměrech.

VIII. Reprezentant poskytuje veřejnosti veškeré požadované informace související s výkonem jeho volené funkce i všech dalších funkcí ve veřejném i soukromém sektoru, v nichž figuruje, s výjimkou těch, které podle zvláštních předpisů podléhají zvláštní ochraně.

IX. V případě přestupkového řízení či trestního stíhání proti své osobě Reprezentant nebude využívat poslaneckou/senátorskou imunitu a požádá příslušný parlamentní výbor, aby neprodleně navrhl jeho vydání. Jedinou výjimku v tomto ohledu tvoří případné stíhání za politické projevy pronesené na půdě Parlamentu ČR.

X. Reprezentant, proti němuž je zahájeno trestní stíhání, neprodleně rezignuje na volený mandát, na svou funkci ve Hnutí a na členství ve Hnutí.

XI. V případě závažného či opakovaného porušení Kodexu a po projednání tohoto porušení v Rozhodčí a smírčí komisi Hnutí Reprezentant neprodleně rezignuje na volený mandát, na svou funkci ve Hnutí a na členství ve Hnutí.

ANO bude líp, politické hnutí

Zdroj: oficiální stránky hnutí

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner